Rocznik Przemyski tom 24/25

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski, t. 24/25: 1986 [druk 1988], s.592.

Cena 10,00 zł

 

Spis treści: 

Od redakcji

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

LITERATURA

 • KRYSTYNA PŁACHCIŃSKA, Sposoby wykładu idei „Kupca” Mikołaja Reja
 • JADWIGA KUCZYŃSKA, Dzieje poznania Stanisława Żółkiewskiego — pisarza
 • ALEKSANDER ZYGA, O komediopisarskim warsztacie Józefa Blizińskiego
 • JERZY STARNAWSKI, Irena Rożniatowska (1919—1980) i jej nie ukończona praca doktorska pt. „Życie literackie i kulturalne Przemyśla w okresie międzywojennym (1918—1939”)  
 • HALINA JADWIGA KAMIŃSKA, Regionalizmy kresowe w nazwach osobo­wych dawnych przemyślan 
 • HALINA WIŚNIEWSKA, Kultura językowa rzemieślników przemyskich w XVII w. 

HISTORIA

 • ZDZISŁAW BUDZIŃSKI, Szpitale miejskie na terenie ziemi przemyskiej i sa­nockiej u schyłku średniowiecza 
 • STEFAN JERZY BUKSIŃSKI, Biografia Jana Sobieskiego 
 •  JANUSZ KURTYKA, Związki Przemyśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu 
 •  ZYGMUNT KUBRAK, Smolarstwo w Puszczy Solskiej w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (XVI—XIX w.) 
 • JÓZEF TOMASZ FRAZIK, Kamienica Cegiełczyńska przy rynku przemyskim oznaczona numerem piątym
 • RENATA FRAZIKOWA, Monografia kamienicy nr 6 przy rynku przemyskim
 • JAN MLECZAK, Przemiany demograficzne w latach 1944—1980 na ziemiach wchodzących w skład obecnego województwa przemyskiego 

   

Starożytność Przemyśla (materiały z sesji naukowej)

 • GERARD LABUDA, Polska, Czechy i Ruś w kraju Lędzian w drugiej poło­wie X wieku
 • MICHAŁ PARCZEWSKI, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dolinie środkowego Sanu
 • JAN GURBA, Ośrodek osadniczy Czermna (Czerwienia) w świetle najnow­szych badań archeologicznych 
 • TADEUSZ WASILEWSKI, Przemyśl w X—XI wieku w świetle latopisów ruskich 
 • JAN TYSZKIEWICZ, Problem pogranicza na wschód od Sanu w VI—XIII wieku (z teorii) 
 • JERZY MOTYLEWICZ, Problematyka początków miast Rusi Czerwonej we współczesnej historiografii radzieckiej 
 • MARIA CABALSKA, Tuligłowy, grodzisko z potrójną linią walów a problem Grodów Czerwieńskich 
 • Głosy w dyskusji  

NAUKI PRZYRODNICZE

 • KAZIMIERZ KARCZMARZ, BOGUSŁAW SAŁATA, Materiały do flory roślin naczyniowych południowo-wschodniej Polski 
 • JERZY PIÓRECKI, Łąki uroczyska „Długołoza” pod Przemyślem z „Fritillaria meleagris” L
 • FLORIAN SWIĘS, JERZY PIÓRECKI, Zbiorowiska ruderalne i flora synatropijna na terenie Jarosławia 
 • FLORIAN SWIĘS, DANUTA URBAN, Roślinność ruderalna i flora synantropijna Rozwadowa, Stalowej Woli i Niska 
 • JÓZEF KISZKA, RYSZARD KOZIK, Populacja plech „Cladonia mitis” for. soraliifera Sandst. w Kotlinie Sandomierskiej 
 • JÓZEF KISZKA, RYSZARD KOZIK, Rozmieszczenie i degeneracja plech ga­tunków porostów („Lichenes”) z rodzaju „TJsnea” w północnej części Puszczy Sandomierskiej jako obraz degradacji zbiorowisk leśnych 

   

II. MISCELLANEA

 • EDWARD WIERZBICKI, Nędza Galicji Stanisława Szczepanowskiego a kon­wersja długów krajowych
 • FRANCISZEK TROJNAR, Demograficzna i zdrowotna sytuacja wsi Gać, Przeworska w wieku XIX w świetle ksiąg stanu cywilnego
 • JERZY MOTYLEWICZ, STANISŁAW STĘPIEŃ, Dzieje Kijowa a Polacy
 • KAROL KOSEK, Nieznane listy Apolla Korzeniowskiego do Władysława Łozińskiego
 • JULIAN OLSZAK, Maryla Wolska — poetka krajobrazu
 • TADEUSZ BURZYŃSKI, Obrzędowość pogrzebowa wsi w rejonie Jarosławia i Lubaczowa
 • JAN PAJĄK, Sylwetka historyczno-technologiczna Zakładów Płyt Pilśnio­wych w Przemyślu
 • HENRYK GRADOWSKI, Sprawność nauczania i koszty kształcenia uczniów szkół rolniczych województwa przemyskiego w latach 1976—1983
 • Recenzje

III. SYLWETKI

 • MICHAŁ KRYCZKO, Marian Domaradzki
 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie