Rocznik Przemyski Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – redaktor językowy), dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XVI–XVIII w.), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX–XX w. – redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX–XX w. – redaktor naczelna), dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII–XVI w. – redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w.– redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UniwersytetJagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em.prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski),doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – historia Europy Wschodniej XIX–XX w. – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: dr Aleksandra Arkusz (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Franciszek Leśniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Anna Siciak (Przemyska Biblioteka Publiczna), prof. dr Aleksander Watson (University of London)

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2017 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 53 (2017):  

I. Artykuły

 • JUSTYNA GAŁUSZKAPoselstwo Jana Szczęsnego Herburta do Porty Ottomańskiej (1598 r.) i nieudana próba jego recepcji na sejmiku wiszeńskim 
 • GRZEGORZ MROCZEK, Wychowanie syna w świetle testamentów Stanisława Żółkiewskiego
 • MAGDALENA KOWALSKA-CICHY, Proces wróżbity Bazylego Maksymowicza (1741)
 • MARIA STINIA, Od właścicielki szkoły do bohaterki skandalu, czyli lwowska działalność Fanny Dittner
 • ADAM SZCZUPAK, Cerkwie greckokatolickie w Oleszycach i Starych Oleszycach. Zarys dziejów i obraz sztuki
 • MONIKA BIESAGA, Biblioteka gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie (1901–1939)
 • WACŁAW WIERZBIENIEC, JOANNA POTACZEK, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu w okresie II Rzeczpospolitej – zarys problematyki
 • JACEK MARIAN HOŁUB, Mieszkańcy Jarosławia w II Rzeczypospolitej – zagadnienia religijne i narodowościowe. Stan badań i postulaty badawcze
 • KS. MARCIN KAPŁON, Parafia Żurawica w czasie II wojny światowej
 • ROMAN GENEGA, Radzieckie oznaczanie przestrzeni miejskiej Lwowa w latach 19441953
 • JOHN E. FAHEY, Blood, Lost Worlds, and Commemoration: Przemyśl in English Language Scholarship

 II. Źródła

 • JUSTYNA GAŁUSZKA, „Przemowa Jmci Pana Jana Szęsnego Herbota starosty wiśnien na sejmiku wyszyński na ten czas, gdy się wrócił z poselstwa tureckiego 1589Ao” – edycja źródła
 • KS. ARTUR ŚWIEŻY, Wspomnienia z czasu I wojny światowej. List ks. Walentego Kozaka salezjanina. Przemyśl 1 lipca 1915 r.
 • WIKTOR WĘGLEWICZŻycie jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej w obozie w Pikulicach w świetle czterech źródeł z lat 1919 i 1920
 • KS. FRANCISZEK CZYŻEWICKIWycieczka gimnazjum żeńskiego PP. Benedyktynek w Przemyślu do Krosna i w okolice Odrzykonia. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki
 • WIKTOR SZYMBORSKI, Z więzienia w Tarnopolu przez Lwów, Przemyśl i zieloną granicę do Tarnobrzega ‒ krytyczna edycja wspomnień dominikanów o. Romana Madury i br. Jacka Matogi z września 1939 r.
 • KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKIListy zesłańców z Kazachstanu do ks. Franciszka Koniecznego we Lwowie 1940–1941

 III. Sprawozdania

 • GRZEGORZ KLEBOWICZDziałalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie kadencji 28 czerwca 2014 – 25 marca 2017

Recenzje i omówienia

 • ARTUR GAJEWSKI, Recenzja książki: Krystyna Kieferling, Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594-1635), wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyśl 2008, ss. 314.
 • KAROL SANOJCARecenzja książki: Wojciech Puchta, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016, ss. 302.
 • VLADIMIR ŠETKARecenzja książki: Tomasz Pudłocki, Blask szarości... Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Przemyśl 2004, ss. 264
 • JOLANTA CZARTORYSKARecenzja książki: Dariusz Iwaneczko, Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, ss. 336