Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – redaktor językowy), dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XVI–XVIII w.), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX–XX w. – redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX–XX w. – redaktor naczelna), dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII–XVI w. – redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w.– redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UniwersytetJagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em.prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski),doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – historia Europy Wschodniej XIX–XX w. – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Robert Blobaum (West Virginia University, USA), dr Janina Dzik (Kraków), dr hab. Natalia Kolb (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), dr hab. Mirosława Podhajecka (Uniwersytet Opolski, Opole), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2018 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 54 (2018):  

 I.  ARTYKUŁY

MICHAŁ BACZKOWSKIAustriacka załoga wojskowa Przemyśla

EWA BEREŚPowiatowy Komitet Narodowy w Krośnie w okresie I wojny światowej

KS. MARCIN A. RÓŻAŃSKI CSMATowarzystwo Powściągliwość i Praca (michalici) w Miejscu Piastowym w okresie I wojny światowej w opinii byłych wychowanków oraz zapisów w Księgach Wychowanków

TOMASZ PUDŁOCKIHonwedzi czy Hunowie? Obraz Węgrów w społeczeństwie galicyjskim 1914–1918 – pamięć a rzeczywistość

ŁUKASZ CHROBAK, Zmierzch potęgi przeworskich Lubomirskich. Książę Andrzej Lubomirski jako prezes przeworskiej spółki cukrowej

СТЕПАН Я. ПІЛЯНСЬКИЙ (STEPAN PILIANSKYI)Характеристика матеріальної культури польського населення Східної Галичини наприкінці ХІХ ст. – до кінця 30-х років (на прикладі сільської місцевості Івано-Франківщини)

BARTOSZ JAKUBOWSKIMichał Pawlikowski jako ziemianin – właściciel klucza medyckiego w latach 1919–1939

MARTA GIBIŃSKA-MARZECRoman Dyboski – pierwszy polski anglista i założyciel krakowskiej anglistyki

KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI, Lektoraty języków starożytnego Wschodu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1862/63–1939/40

ANDRZEJ WICHERKoncepcje mediewistyczne Przemysława Mroczkowskiego na tle badań uczonych z angielskiego kręgu językowego

KRZYSZTOF BYRSKIObywatele amerykańscy ubiegający się o stypendia na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1946–1950 .

EWA NIZIŃSKAZ Sambora „do Rzeczypospolitej”. Akcja przesiedleńcza 1944–1946 w dokumentach i pamięci samborzan

KS. MARCIN KAPŁONParafia Żurawica w latach 1945–1967

 

II. ŹRÓDŁA

JUSTYNA GAŁUSZKANieznany list Fryderyka Alembeka do Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego ze zbiorów Skokloster w Riksarkivet w Sztokholmie

KS. ARTUR ŚWIEŻY SDB, KS. JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB, Darowizna Teofila Kostiuka z Sokołowa Małopolskiego na rzecz dzieła salezjańskiego w Przemyślu z 1907 roku .

ALEXANDER WATSON, The Greek Catholic Church and the Problem of Ruthenian Desertion in Przemyśl, January 1915: Documents from the Kriegsarchiv, Vienna

JOLANTA CZARTORYSKAŚwiadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r., Kartka z dziejów kresowej szkoły – Państwowe Liceum i Gimnazjum w Tłumaczu w świetle sprawozdania wizytatora dra Jerzego Polańskiego

 

ADAM SZCZUPAKKs. Piotr Hołyński i jego „Wojenny notes”

III. SPRAWOZDANIA

JAROSŁAW DYRDASprawozdanie z działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu w latach 2007–2018 .

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

JUSTYNA GAŁUSZKAKilka uwag do najnowszej biografii „uczonego warchoła” Jana Szczęsnego Herburta .

EWA GRIN-PISZCZEKRecenzja książki: Kronika Gimnazjum w Bochni 1817–1904, Kraków 2017, wydały Agnieszka Gicala, Zofia Sitko, Archiwum Narodowe w Krakowie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 224

ARKADIUSZ S. WIĘCHRecenzja książki: Jan Kuca, O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867–1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców, Mołodycz 2017, ss. 672, fotografie

KAROLINA KOLANOWSKARecenzja książki: Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich, Editions Spotkania, 2017, ss. 426

NATALIA OLSZEWSKARecenzja książki: Zbigniew Bucoń, Mały Wołyń. Walki zbrojne w powiecie przemyskim od Akcji „Burza” do Akcji „Wisła” (1944–1947), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów „Niepokalanów”, Teresin 2017, ss. 396

JANUSZ MOTYKAAd vocem recenzji nt. książki „Rok 1863. Wpisani w dzieje Przemyśla”

Informacje o autorach