Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia:

dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV-XVI w.), dr hab. Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - redaktor językowy), dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX-XX w. - redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX-XX w. - redaktor naczelna), dr hab. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII-XVI w. - redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX-XX w.), dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI-XVIII w.- redaktor statystyczny

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersy-tet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em. prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), em. prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – przewodniczący)

 

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2021 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 59 (2023) Historia:  

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ PUDŁOCKI Wobec współczesnych wyzwań humanistyki – pięćdziesiąty dziewiąty tom „Rocznika Przemyskiego. Historia”

GELLERT E. MARTON, New Sources from the Koháry-Coburg Family’s Archive – Additions to Péter Koháry’s Biography

MARIA STINIA Krótkie trwanie zapomnianego Prywatnego Gimnazjum Realnego w Skałacie (1911–1914)

VICTORIA WILTOS Lošinj: From a sailor´s island to a fashionable hotspot for health tourism in Austria-Hungary

SŁAWOMIR KUŁACZ Forsowanie Sanu pod Rzuchowem przez c.k. XIV Korpus (14–16 X 1914 r.)

BŁAŻEJ SZYSZKOWSKI Przemyskie obrady VIII Zjazdu Związku Muzeów w Polsce, 18–19 września 1932 r.

II. MATERIAŁY Z KONFERENCJI „KRONIKI PARAFIALNE JAKO ŹRÓDŁA HISTORYCZNE” RED. EWA GRIN-PISZCZEK 

ARKADIUSZ S. WIĘCH Kroniki parafialne jako źródło do badań społeczności lokalnych na obszarze Galicji

EWA GRIN-PISZCZEK Kroniki parafialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

GRZEGORZ KLEBOWICZ Dzieje parafii w sieci Internet (kroniki, strony www, profile społecznościowe). Przykład archidiecezji przemyskiej

ŁUKASZ PODOLAK Ocena powojennej administracji lokalnej w latach 1944–1947 w kronikach parafialnych ks. Józefa Mroczkowskiego z Oleszyc oraz ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku

III. MATERIAŁY Z II KONFERENCJI NAUKOWEJ „ARCHIWA, BIBLIOTEKI, KOLEKCJE NA TERENIE GALICJI OD KOŃCA XVIII WIEKU PO CZASY DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO”, RED. TOMASZ PUDŁOCKI, ARKADIUSZ S. WIĘCH

EWA GRIN-PISZCZEK „Spis dzieł drukowanych w archiwum znajdujących się” – o księgozbiorze archiwum miejskiego w Przemyślu

ADAM KORCZYŃSKI, EWA SKOTNICZNA Fotografie Alfreda Silkiewicza ze zbioru Karola Lanckorońskiego wykonane z okazji wizyty arcyksięcia Rudolfa w Tarnopolu jako przykład materiałów źródłowych do badań dziejów Galicji i jej mieszkańców

BARTŁOMIEJ WOŁYNIEC Źródła do XIX-wiecznych dziejów podkrakowskiej parafii w Rybnej

ŁUKASZ CHROBAK W imieniu praw Korony Św. Wacława. Memoriał ks. Václava Štulca do premiera hrabiego Alfreda Józefa Potockiego z 1870 r.

TOMASZ MAMES Galicyjskie echa mariawickiej kwestii

ADRIAN ULIASZ Fryderyk Papée (1856–1940). Lwowski i krakowski bibliotekarz

IV. ŹRÓDŁA

ANDRZEJ EDWARD GODEK Inwentarz ekonomiczny wsi Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska i Oparówka z 1852 roku

LESZEK ZARASKA Karol Monné (1818–1905) w testamencie o sobie i swojej rodzinie

BARBARA BONAR CHR, MARCIN A. KLEMENSKI Korespondencja Józefa Sebastiana Pelczara do Stanisława Tomkowicza z lat 1886–1916 ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

V. SPRAWOZDANIA

EWA GRIN-PISZCZEK, MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ ZAJĄC Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres 2020–2023

VI. RECENZJE

KRZYSZTOF ZIOMEK Recenzja: Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878–1918. Studium prozopograficzne, wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, 430 s.

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Balázs Ablonczy, Pál Teleki (1879–1941), przekład Szymon Brzeziński, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 2020, 232 s.

TOMASZ MAMES Recenzja: Laura Pettinaroli, La politique russe du Saint-Siège (1905–1939), École française de Rome, Rome 2015, s. 938. Seria: Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, n° 367

TOMASZ JACEK LIS Recenzja: Filip Katanić, Galicija 1914. Pravi rat – Hrvati i sudbonosna bitka Austro-Ugarske Monarhije, Despot Institute, Zagreb 2020, 529 s.

ANDRZEJ E. GODEK Recenzja: Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music. Past, Present and Perspectives, red. Michaela Mojžišová, Bratislava: Veda 2021, 268 s.

WIKTOR WĘGLEWICZ Recenzja: Mariusz Niestrawski, Lotnictwo w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919, wyd. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2019, 174 s.

MICHAŁ WILCZEWSKI Review: „Rocznik Przemyski. Historia”, vol. 55, no. 3 (2019) For Your Freedom and Ours”: Polonia and the Struggle forIndependence”, eds Tomasz Pudłocki and Andrew Kier Wise