Jesteś tutaj: Start / Wydawnictwo / Dla Autorów

Dla Autorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Procedura wydawnicza

Przyjęcie monografii do druku przez Wydawnictwo Naukowe TPN wymaga złożenia: wersji drukowanej i elektronicznej publikacji, wniosku o wydanie publikacji, stosownych oświadczeń z zakresu zasad etyki publikacyjnej.

Wersja papierowa publikacji powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, adresem e-mail Autora oraz nazwą instytucji;

– tekst składany do druku winien być napisany za pomocą Microsoft Word (doc.) z zachowaniem następujących parametrów: format papieru A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, wyjustowanie (wyrównanie) tekstu do lewego i do prawego; przypisy dolne zapisane czcionką Times New Roman 10 pkt z odnośnikami w indeksie górnym; dolna, środkowa numeracja stron;

– teksty powinny być pisane bez wyróżnień, nie dopuszcza się spacjowania, podkreślania i pisania tekstów wersalikami (dużymi literami);

– nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak: nagłówek, stopka czy podziały stron;

– odnośniki do przypisów powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (za wyjątkiem tych, które kończy skrót, np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania;

– w tekstach stosowane są ogólnie przyjęte skróty (np., itd., m.in.), konsekwentnie w całym tekście;

– nazwy miesięcy powinny być podawane cyfrą rzymską bez kropek oddzielających, zaś dni tygodnia cyframi arabskim (np. 16 V 1648) albo słownie (np. 16 maja 1648);

– ewentualny materiał ilustracyjny należy złożyć na płycie CD: każda ilustracja w oddzielnym pliku graficznym o odpowiedniej rozdzielczości. W tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie materiał ma się znajdować. Przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która go udostępniła. Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnej kwalifikacji składanego materiału ilustracyjnego do druku lub zwrócenia go Autorowi do poprawy albo odrzucenia;

– wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; numer i tytuł należy umieścić nad wykresem lub tabelą, źródło – pod zapisane czcionką Times New Roman 9 lub 10 pkt konsekwentnie w całym tekście;

– do pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim.

Opisy bibliograficzne należy sporządzać według zasad:

– czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony;

– monografie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia, strony na końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu następuje po przecinku – w: (bez nawiasu prostokątnego), tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora;

– biogramy z Polskiego Słownika Biograficznego należy traktować jako artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej (należy podawać inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł biogramu kursywą, PSB, rok wydania, nr tomu, strona).

Wniosek o wydanie publikacji skierowany do Redaktora Wydawnictwa Naukowego TPN powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Autora, dane kontaktowe, tytuł pracy oraz informacje o źródłe finansowania.

Wstępnej oceny publikacji dokonuje Redaktor Wydawnictwa Naukowego TPN w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym biorąc pod uwagę:

- zgodność tematyki publikacji z profilem Wydawnictwa,

- oryginalność wyników podjętych w publikacji badań,

- poziom naukowy i warsztatowy publikacji.

Warunkiem przyjęcia pracy do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji, sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.

Redaktor Wydawnictwa Naukowego TPN po uzyskaniu pozytywnych recenzji i potwierdzeniu zabezpieczenia środków finansowych na wydanie, dokonuje wpisu publikacji do rocznego planu wydawniczego. Następnie zleca sporządzenie umowy wydawniczej, przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.

  • Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Naukowe TPN prowadzi działalność w oparciu o standardy publikacyjne i dobre praktyki wypracowane przez ponad 100 lat działalności oraz o zasady etyczne rekomendowane przez Komitet do spraw Etyki Publikacji (COPE).

Do zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należą:

- plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości lub w części,

- autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

- autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania publikacji,

- autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w powstanie publikacji.

W celu zapobiegania wymienionym nieprawidłowościom, Autor publikujący tekst w Wydawnictwie Naukowym TPN jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przedłożona przez niego praca jest dziełem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i wcześniej niepublikowanym. W stosownym oświadczeniu winien również precyzyjnie określić wkład poszczególnych autorów lub współautorów w powstanie pracy. W sytuacji, gdy Autor wykorzystał prace innych autorów, powinien je wyraźnie oznaczyć jako cytat z odsyłaczem informującym o źródle cytatu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wspomnianych zasad etyki publikacyjnej, Wydawnictwo może odrzucić publikację i zakończyć współpracę z Autorem.

Wydawnictwo zapewnia Autorom i innym osobom współpracującym poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

  •  Procedura recenzji wydawniczych dla monografii naukowych 

 Monografia naukowa zostaje przyjęta do publikacji po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Recenzje przygotowują niezależni Recenzenci wybrani przez Wydawnictwo.

Przez niezależność rozumiemy zaangażowanie naukowe Autora i Recenzentów w odrębnych ośrodkach naukowych, brak zależności służbowej, czy bliskich stosunków osobistych. Recenzenci sporządzają pisemne recenzje w terminie uzgodnionym z Wydawnictwem.

Recenzje powinny zawierać klarowną rekomendację o przyjęciu publikacji do druku lub jej odrzuceniu.

Recenzenci winni ocenić zgodność tematu z zawartością publikacji, trafność i znaczenie podjętej tematyki, oryginalność wniosków, wykorzystanie źródeł i dorobku naukowego, poprawność metodologiczną i językową. Ponadto recenzje winne zawierać propozycje poprawek lub uzupełnień w monografii, które mogą się przyczynić do zwiększenia jej atrakcyjności wśród innych opracowań.

Recenzentem monografii może być osoba mająca tytułem samodzielnego pracownika naukowego (doktor habilitowany lub profesor). W przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie z tytułem samodzielnego pracownika naukowego, Wydawca może powierzyć sporządzenie recenzji osobie ze stopniem doktora.

W sytuacji, gdy Recenzenci zgłaszają potrzebą dokonania poprawek lub uzupełnień tekstu, powyższe uwagi Wydawca przekazuje Autorowi. Poprawiony i uzupełniony przez Autora tekst i zaaprobowany przez Recenzentów zostaje skierowany do prac redakcyjnych.