Rocznik Przemyski Literatura i Język

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 

 

 

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2018 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 55 (2019):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

 

ZUZANNA KRÓTKI Obrzędy weselne i małżeństwo w historii języka polskiego

KAROLINA WRÓBEL Toponimy gminy Żegocina jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej

OLGA DZIEMIAN Pisma polemiczne Piotra Skargi jako problem edytorski BARTŁOMIEJ BOREK Purusza – Dionizos – Konrad. Makroantropos w poszukiwaniu sacrum

ALEKSANDRA ŁAGOWSKA Поэтический мир Бруно Шульца в русском переводе

ANNA HAJDUK „Pamięć źródła”. „Jehowa” Jerzego Lovella w świetle założeń teorii intertekstualności

TOBIASZ JANIKOWSKI Polsko-niemieckie wcielenia postaci skarbnika, utopca, diabła i czarownicy w tekstach folklorystycznych oraz literaturze i publicystyce górnośląskiego pogranicza

KATARZYNA SZALEWSKA Semantyka depresji – wstępne rozróżnienia MARIA WICHOWA Poradnik. Cechy i rozwój gatunku

  1. MISCELLANEA

KRZYSZTOF BORTNIK „To był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego cz. 1: Okres przemyski (1917-1921) Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim (część 1). Do druku podał i opracował Jakub Knap

  1. HISTORIA MÓWIONA

OLGA SOLARZ Elementy myślenia magicznego w obrzędowości okresu bożonarodzeniowego u Bojków na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego na Ukrainie

JUSTYNA CZĄSTKA-KŁAPYTA Kolędniczy pląs z Huculszczyzny

WIKTORIA HOJSAK „Pryszly zme tu szczedracy...”. O szczodrowaniu i szczodrówkach na Łemkowszczyźnie

  1. RECENZJE

DAWID KOPA Listy stare i nowe ? – refleksje temporalne na przestrzeni dziejów