Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Rocznik Przemyski tom 29/30

Rocznik Przemyski, t. 29/30: 1994, s. 892.

Cena 10,00 zł

Rocznik dostępny również w 10 osobnych zeszytach:

Cena za zeszyt: 2,00 zł 

 

Spis treści: 

Zdzisław Budzyński Jubileusz „Rocznika Przemyskiego”

ZESZYT 1 (1): ARCHEOLOGIA (red, E. Sosnowska)

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

II. MATERIAŁY

ZESZYT 2 (1): ETNOGRAFIA (red. Z. Budzyński)

ZESZYT 3 (1): HISTORIA (red. Z. Budzyński i J. Krochmal)

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

III. MATERIAŁY

ZESZYT 4 (1): HISTORIA JĘZYKA I LITERATURY (red. J. Starnawski)

I. HISTORIA JĘZYKA

II. HISTORIA LITERATURY

ZESZYT 5 (1): HISTORIA OŚWIATY I WYCHOWANIA (red. D. Mech)

ZESZYT 6 (1): NAUKI PRZYRODNICZE (red. L. Witkowska-Wawer)

 • Lilianna Witkowska-Wawer, Szata roślinna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim
 • Paweł Ruciński, Lasy i gospodarka leśna projektowanego Par­ku Narodowego na Pogórzu Przemyskim
 • Lilianna Witkowska-Wawer, Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Krępak
 • Przemysław Kunysz, Występowanie ptaków drapieżnych w gór­skiej części Polski południowo-wschodniej w roku 1993
 • Ewa Ozimek, Obszary i obiekty przyrodnicze województwa prze­myskiego objęte prawną ochroną

ZESZYT 7 (3): NAUKI ROLNICZE (red. A. Kędzior)

 • Aleksander Kędzior, Wstęp
 • Sylwester Makarski, Maria Grzybek, Przemiany społecz­no-ekonomiczne na wsi w warunkach rynkowych
 • Antoni Filipowicz, Chemiczna ochrona roślin uprawianych na te­renie południowo-wschodniej Polski w latach 1988—1992
 • Barbara Olszak, Aleksander Kędzior, Dorobek naukowy i publicystyczny nauczycieli szkół rolniczych w Przemyślu w latach 1944—1994
 • Tadeusz Wójcik, Analiza stanu rolnictwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej i socjalnej wsi w województwie przemyskim
 • Stanisław Kud, Hodowla pszenicy ozimej — Triticum aestivum oraz niektóre wyniki badań w Stacji Hodowli Roślin Mikulice — Zakład Hodowli Krzeczowice
 • Aleksander Kędzior, Janina Zając, Realizacja Polsko-Ame­rykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego w Korytnikach w wojewódz­twie przemyskim
 • Adam Jakacki, Przyrodniczo-rolniczo warunki rozwoju produkcji warzyw i owoców w mikroregionie: Kańczuga, Przeworsk, Gać, Tryńcza i Za­rzecze, skupionych wokół budowanej przetwórni warzyw i owoców w Kań­czudze, w województwie przemyskim

ZESZYT 8 (9): NAUKI MEDYCZNE (red. S. Sobocki)

 • Stanisław Sobocki, Współczesne poglądy na doświadczalne zapa­lenie trzustki
 • Stanisław Sobocki, Zarys działalności terenowego lecznictwa otwartego i szpitalnego w III Rzeczypospolitej w powiecie Jarosław
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Jan Podlewski, Krzysztof Michałowski, Taktyka leczenia złamań mnogich w obrażeniach ciała z dominującym urazem czaszkowo-mózgowym
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Zbigniew Chabros, Zaburzenia oddechowe w uszkodzeniach ściany klatki piersiowej
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Mieczysław Jazienicki, Zasady postępowania operacyjnego w przypadkach przewlek­łych ropnych zapaleń kości
 • Tadeusz Jastrzębski, Mieczysław Jazienicki, Czasowe przechowywanie płatów kostnych po kraniektomii w powłokach brzusznych i próby ich wykorzystania
 • Tadeusz Jastrzębski, Tomasz Kulesza, Adam Nogalski, Granice zmian urazowych kończyn dolnych określające wskazania amputacyjne
 • Emil Maciałek, Działalność dydaktyczno-naukowa Oddziału Chi­rurgicznego Szpitala ZOZ w Jarosławiu w zapobieganiu urazom
 • Emil Maciałek, Obrażenia pod postacią ran u chorych leczonych w 1992 r. w Oddziale Chirurgicznym i w Ambulatorium Chirurgicznym Szpi­tala ZOZ w Jarosławiu
 • A. Uryniak, Roman Wysocki, Ostre niedokrwienie kończyn w materiale własnym
 • Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Leczenie chirurgiczne bezkamiczego zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych
 • Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Subtotalna resekcja je­lita cienkiego
 • Andrzej Rzeszutek, Roman Wysocki, W. Kilisiński, Obraz histopatologiczny śluzówki żołądka po zabiegach resekcyjnych
 • Maria Karp-Damdin, Ryszard Wiśniewski, Występowa­nie zakażeń rzeżączkowych, rzęsistkowych i grzybiczych u kobiet z poradni ginekologicznych
 • Franciszek Jaszczu k, Antoni Ziętek, Mnogie wrzody żołądka
 • Franciszek Jaszuk, Antoni Ziętek, Samoistna przetoka pęcherzyka żółciowego drążąca do dwunastnicy
 • Franciszek Jaszczuk, Niedrożność jelit spowodowana kamie­niem żółciowym
 • Franciszek Jaszczuk, Dr Antoni Ziętek, Wspomnienie pośmiertne

ZESZYT9 (1): KRONIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU (red. Z. Budzyński)

ZESZYT 10

 • Zdzisław Budzyński, Bibliografia zawartości „Rocznika Prze­myskiego” t. I — XXIX—XXX za lata 1909—1911 — 1993—1994
 • Spis map i ilustracji zamieszczonych w „Roczniku Przemyskim”, t. XXIX—XXX: 1993—1994

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie