Rocznik Przemyski tom 29/30

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski, t. 29/30: 1994, s. 892.

Cena 10,00 zł

Rocznik dostępny również w 10 osobnych zeszytach:

Cena za zeszyt: 2,00 zł 

 

Spis treści: 

Zdzisław Budzyński Jubileusz „Rocznika Przemyskiego”

ZESZYT 1 (1): ARCHEOLOGIA (red, E. Sosnowska)

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Jan Machnik, Najstarsi rolnicy i pasterze w Karpatach w świetle archeologicznych badań polsko-słowackich i polsko-ukraińskich
 • Ewa Sosnowska, Przegląd badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w latach 1956—1993 
 • Krzysztof Szuwarowski, Klasyfikacja brzegów ceramiki wczes­nośredniowiecznej z badań archeologicznych na zamku w Przemyślu w la­tach 1974—1978 
 • Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologicznych nastanowisku w Przemyślu przy ul. Pstrowskiego w latach 1986—1987 
 • Michał Proksa, Niektóre obiekty sakralne w Polsce południowo-wschodniej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych  

II. MATERIAŁY

 • Andrzej Koperski, Siady wczesnośredniowiecznych grobów szkie­letowych w Żurawicy, gmina Żurawica, woj. Przemyśl
 • Andrzej Koperski, Joanna Kociuba, Dwa wczesnośred­niowieczne groby szkieletowe w Łowcach, gmina Chłopice, woj. Przemyśl

ZESZYT 2 (1): ETNOGRAFIA (red. Z. Budzyński)

 • Tadeusz Burzyński, Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z oko­lic Sieniawy

ZESZYT 3 (1): HISTORIA (red. Z. Budzyński i J. Krochmal)

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Jerzy Motylewicz, Łańcut w XIV—XVIII wieku. Wybrane za­ gadnienia z dziejów miasta (część druga)
 • Kazimierz Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowo­żytnych (XVI—XVIII w.)
 • Cezary Tarach a, Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykła­dzie Firlejów. Urzędy i godności
 • Zdzisław Budzyński, Podziały wyznaniowe a etniczne na po­graniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w XVIII wieku. Metody ustalania i mo­żliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych
 • Maciej Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772—1948
 • Zbigniew Bielamowicz, Świadectwa patriotyzmu Józefa Seba­stiana Felczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Zdzisław Budzyński, Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie
 • Ryszard Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Anna Krochmal)
 • Józef Symeon Barcik, [Ireneusz Żołnierczyk], Kalwaria Pacławska (Zdzisław Budzyński)

III. MATERIAŁY

 • Jacek Krochmal, Dekret biskupa Wacława H. Sierakowskiego z 19 lipca 1743 roku w sprawie Żydów przemyskich
 • Piotr Krasny, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na tere­nie dawnej diecezji przemyskiej (dekanaty: Dobromil, Drohobycz, Jaworów. Mościska, Rudki, Sambor, Sądowa Wisznia)
 • Stanisław Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysła­wa Opolczyka
 • Jerzy Horwat, Uwagi o grodzie przemyskim

ZESZYT 4 (1): HISTORIA JĘZYKA I LITERATURY (red. J. Starnawski)

I. HISTORIA JĘZYKA

 • Halina Wiśniewska, Intelektualizacja językowa w przysłowiach (przestrogach) Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620—1679)
 • Bożena Ochenduszko, Przymiotniki złożone oraz formacje z czą­stkami: -ość, bez-, pół- i wszech- w ,,Młoda Polska. Wybór poezji”, oprac. Tadeusz Żeleński (Boy)

II. HISTORIA LITERATURY

 • Marta Polańska, Panny z Krasiczyna i ich stryj Ignacy Krasicki
 • Janina Aleksy, Listy Adama Rzążewskiego do Seweryny Duchińskiej
 • Jadwiga Rożnowska-Szymczykowa, Bibliografia prac Wła­dysława Tarnawskiego
 • Jerzy Starnawski, Drobne „premisliana” z warsztatu Stani­sława Kota
 • Zbigniew Wawszczak, Kim była matka Juliana Przybosia? Przyczynek do biografii poety
 • Tadeusz Błażejewski, Mata Hari pod Przemyślem

ZESZYT 5 (1): HISTORIA OŚWIATY I WYCHOWANIA (red. D. Mech)

 • Roman Pelczar, Zarys dziejów szkoły katedralnej obrządku łaciń­skiego w Przemyślu
 • Jerzy Potoczny, Początki działalności kulturalno-oświatowej To­warzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892—1914)
 • Henryka Kramarz, Stan liczebny nauczycielstwa gimnazjalnego w Galicji w latach 1867—1914 (Studium statystyczne)
 • Alina Zabratowicz, Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyślu i Jarosławiu w latach 1884—1914

ZESZYT 6 (1): NAUKI PRZYRODNICZE (red. L. Witkowska-Wawer)

 • Lilianna Witkowska-Wawer, Szata roślinna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim
 • Paweł Ruciński, Lasy i gospodarka leśna projektowanego Par­ku Narodowego na Pogórzu Przemyskim
 • Lilianna Witkowska-Wawer, Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Krępak
 • Przemysław Kunysz, Występowanie ptaków drapieżnych w gór­skiej części Polski południowo-wschodniej w roku 1993
 • Ewa Ozimek, Obszary i obiekty przyrodnicze województwa prze­myskiego objęte prawną ochroną

ZESZYT 7 (3): NAUKI ROLNICZE (red. A. Kędzior)

 • Aleksander Kędzior, Wstęp
 • Sylwester Makarski, Maria Grzybek, Przemiany społecz­no-ekonomiczne na wsi w warunkach rynkowych
 • Antoni Filipowicz, Chemiczna ochrona roślin uprawianych na te­renie południowo-wschodniej Polski w latach 1988—1992
 • Barbara Olszak, Aleksander Kędzior, Dorobek naukowy i publicystyczny nauczycieli szkół rolniczych w Przemyślu w latach 1944—1994
 • Tadeusz Wójcik, Analiza stanu rolnictwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej i socjalnej wsi w województwie przemyskim
 • Stanisław Kud, Hodowla pszenicy ozimej — Triticum aestivum oraz niektóre wyniki badań w Stacji Hodowli Roślin Mikulice — Zakład Hodowli Krzeczowice
 • Aleksander Kędzior, Janina Zając, Realizacja Polsko-Ame­rykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego w Korytnikach w wojewódz­twie przemyskim
 • Adam Jakacki, Przyrodniczo-rolniczo warunki rozwoju produkcji warzyw i owoców w mikroregionie: Kańczuga, Przeworsk, Gać, Tryńcza i Za­rzecze, skupionych wokół budowanej przetwórni warzyw i owoców w Kań­czudze, w województwie przemyskim

ZESZYT 8 (9): NAUKI MEDYCZNE (red. S. Sobocki)

 • Stanisław Sobocki, Współczesne poglądy na doświadczalne zapa­lenie trzustki
 • Stanisław Sobocki, Zarys działalności terenowego lecznictwa otwartego i szpitalnego w III Rzeczypospolitej w powiecie Jarosław
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Jan Podlewski, Krzysztof Michałowski, Taktyka leczenia złamań mnogich w obrażeniach ciała z dominującym urazem czaszkowo-mózgowym
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Zbigniew Chabros, Zaburzenia oddechowe w uszkodzeniach ściany klatki piersiowej
 • Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Mieczysław Jazienicki, Zasady postępowania operacyjnego w przypadkach przewlek­łych ropnych zapaleń kości
 • Tadeusz Jastrzębski, Mieczysław Jazienicki, Czasowe przechowywanie płatów kostnych po kraniektomii w powłokach brzusznych i próby ich wykorzystania
 • Tadeusz Jastrzębski, Tomasz Kulesza, Adam Nogalski, Granice zmian urazowych kończyn dolnych określające wskazania amputacyjne
 • Emil Maciałek, Działalność dydaktyczno-naukowa Oddziału Chi­rurgicznego Szpitala ZOZ w Jarosławiu w zapobieganiu urazom
 • Emil Maciałek, Obrażenia pod postacią ran u chorych leczonych w 1992 r. w Oddziale Chirurgicznym i w Ambulatorium Chirurgicznym Szpi­tala ZOZ w Jarosławiu
 • A. Uryniak, Roman Wysocki, Ostre niedokrwienie kończyn w materiale własnym
 • Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Leczenie chirurgiczne bezkamiczego zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych
 • Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Subtotalna resekcja je­lita cienkiego
 • Andrzej Rzeszutek, Roman Wysocki, W. Kilisiński, Obraz histopatologiczny śluzówki żołądka po zabiegach resekcyjnych
 • Maria Karp-Damdin, Ryszard Wiśniewski, Występowa­nie zakażeń rzeżączkowych, rzęsistkowych i grzybiczych u kobiet z poradni ginekologicznych
 • Franciszek Jaszczu k, Antoni Ziętek, Mnogie wrzody żołądka
 • Franciszek Jaszuk, Antoni Ziętek, Samoistna przetoka pęcherzyka żółciowego drążąca do dwunastnicy
 • Franciszek Jaszczuk, Niedrożność jelit spowodowana kamie­niem żółciowym
 • Franciszek Jaszczuk, Dr Antoni Ziętek, Wspomnienie pośmiertne

ZESZYT9 (1): KRONIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU (red. Z. Budzyński)

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemy­ślu w latach 1987—1993 (Tadeusz Burzyński)
 • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbytego w dniu 2 kwietnia 1993 roku (Tadeusz Burzyński)
 • Seminarium w ramach programu Międzynarodowych Targów „Brama Przemyska” (15—16 października 1992 r.) (Aleksander Kędzior)
 • Strefowa konferencja naukowa regionalnych towarzystw kulturalnych i naukowych w Krasiczynie (22—23 października 1993 r.) (Zdzisław Budzyński)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Korytnikach (26—27 paździer­nika 1993 r.) (Aleksander Kędzior)
 • Władze statutowe i pracownicy (w latach 1909—1994) oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (według stanu na dzień 31 grud­nia 1993 r.) (Krzysztof Szybiak)
 • Wykaz wydawnictw zwartych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Prze­myślu z lat 1909—1994 (Krzysztof Szybiak)
 • Mgr Antoni Rachfał (2 VI 1918—VII 1992) (Michał Kryczko)
 • Dr Edward Trzyna (15 X 1923—28 III 1993) (Zdzisław Budzyński)

ZESZYT 10

 • Zdzisław Budzyński, Bibliografia zawartości „Rocznika Prze­myskiego” t. I — XXIX—XXX za lata 1909—1911 — 1993—1994
 • Spis map i ilustracji zamieszczonych w „Roczniku Przemyskim”, t. XXIX—XXX: 1993—1994

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie