Rocznik Przemyski tom 28

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski, t. 28: 1992, s. 366.

 

 

 

Cena 10,00 zł

 

Spis treści: 

Od redakcji

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ARCHEOLOGIA

 •  EWA SOSNOWSKA — Badania archeologiczne na nowożytnym cmentarzu szkieletowym w Krasiczynie, woj. Przemyśl 

HISTORIA JĘZYKA I LITERATURY

 • HALINA WIŚNIEWSKA — Polskie przysłowia w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa 
 • JERZY STARNAWSKI — Miasta ziem południowo-wschodnich Rzeczypospo­litej w oczach dwóch uczonych i pisarzy obcych z przełomu XVI i XVII w. 
 • MAŁGORZATA DURKA — O nowelistyce Maryli Wolskiej 
 • ALEKSANDER ZYGA — Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820—1845 

HISTORIA KOŚCIOŁA. STOSUNKI WYZNANIOWE. OŚWIATA

 • ROMAN PELCZAR — Sieć łacińskich szkół parafialnych w ziemi przemys­kiej i sanockiej od XIV w. do 1772 r.
 • JACEK KROCHMAL — O tolerancji. Innowiercy w kazaniach Fabiana Birkowskiego OP (1566—1636) 
 • ANNA KROCHMAL — Cerkiew prawosławna wobec Kościoła katolickiego na Chełmszczyźnie i Podlasiu (1875—1905) 
 • CZESŁAW PARTACZ — Stosunki religijne w Galicji Wschodniej. Rusini-łacinnicy i Polacy-grekokatolicy 

HISTORIA REGIONU

 • STANISŁAW SROKA — Itinerarium księcia Władysława Opolczyka z lat 1372—1378
 • JERZY MOTYLEWICZ — Łańcut w XIV—XVIII wieku. Wybrane zagadnie­nia z dziejów miasta 
 • KAZIMIERZ PRZYBOŚ — Wielka własność ziemska w ziemi przemyskiej w XVII w.
 • MACIEJ DALECKI — Gospodarka finansowa samorządowych władz miej­skich Przemyśla w latach 1867—1914 
 • ROMUALD BIEŁUS, BENON GAZIŃSKI — Przemiany demograficzne i spo­łeczno-gospodarcze na wsi przemyskiej w pierwszych latach powojennych

II. MATERIAŁY I RECENZJE

 • MIECZYSŁAW KRASNOPOLSKI — Rzemieślnicy dynowscy w okresie mię­dzywojennym 
 • JAN RÓŻAŃSKI — Obóz narodowy w Przemyślu. Zarys historyczno-wspomnieniowy (1890—1947)
 • RAJMUND SZUBANSKI — Przemyski pancerny 
 • JAN WRÓBLEWSKI — Wspomnienia z walk na ziemi przemyskiej (1945—1947) 
 • Jan Paweł II w Przemyślu. Z kroniki parafii katedralnej 
 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI — Pomnik tysiąclecia chrztu Rusi — Ukrainy? (W związku z wydawnictwem O. W. Iwanusiwa, Cerkwa w rujini, St. Catharines 1987) 
 • BOHDAN CYWIŃSKI — Ogniem próbowane, t. I: Korzenie tożsamości, t. II: „...I was prześladować będą, Lublin Rzym 1990, (Anna Krochmal) 
 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI — Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340—1772), t. I, Rzeszów 1990, (Jacek Krochmal)

III. SYLWETKI

 • Doc. dr Zdzisław Czyż (1923—1985) (Aleksander Kędzior) 
 • Mgr Włodzimierz Fedewicz (1923—1991) 
 • Dr Antoni Kunysz (1934—1991) (Michał Kryczko) 
 • Przmówienie żałobne prof. dra Józefa Półćwiartka na pogrzebie Antoniego Kunysza w dniu 6 września 1991 r. na cmentarzu w Przemyślu
 • Mgr Julian Olszak (1917—1991) 
 • Wspomnienie o Julianie Olszaku (Aleksander Kędzior) 
 • Mieczysław Pietrzak (1921—1991) (Michał Kryczko) 
 • Mgr Dominik Źrebiec (1936—1990) (Jan Dudek)

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie